Stern JM, Kibanov Solomonov VV, Sazykina E, Schwartz JA, Gad SC, Goodrich GP.
International Journal of Toxicology. Jan-Feb 2016;35(1):38-46.